برگزاری جلسه هیئت مدیره مرکز سلامت اداری

در جلسه هفتگی هیئت مدیره سمن که با شرکت تعدادی از مشاوران در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر سمن تشکلی گردید، سه محور زبر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

۱- گزارش مالی

۲- ارائه اخبار و گزارش‌ها

۳- ادامه بررسی ادبیات و مصادیق و انواع فساد و فساد سیستمی

برچسب ها