جلسه هیئت مدیره مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

در این جلسه مورد تأیید اعضا قرار گرفت که ارتباط با نهادهای مبارزه با فساد در کشور به شرح زیر ادامه یابد:

ارتقا نقش سمن ها در نهادهای مبارزه با فساد

دربافت برنامه تعامل سمن ها با نهادهای مبارزه با فساد و

ایجاد اتاق فکر از سمن ها برای نهادهای مبارزه با فساد

برچسب ها