# عنوان
ریشه‌های سیاسی فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/11/28
فساد مالی رابطه‌ای خاص و قابل‌ تأمل با عالم سیاست دارد. از یک‌ سو ثروت‌های گردآوری‌شده از راه فساد برای حفظ خود چاره‌ای جز رخنه در میدان سیاست و حضور در عرصه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری ندارند. از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر سپهر سیاسی کشور می‌تواند خود موجد و مشوّق فساد باشد. چنین فسادی […]
بررسی شاخص ادراک فساد (CPI) کشور ایران در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: 1398/11/3
نمره ایران در سال ۲۰۱۹، ۲۶ از ۱۰۰شده است. بر اساس شاخص ادراک فساد منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین الملل  سال ۲۰۱۹، بیش از دو سوم کشورها – به همراه بسیاری از کشورهای پیش رفته اقتصادی جهان – در مبارزه با فساد در جا زده یا نشانه‌هایی از پس رفت در آن‌ها به چشم می‌خورد. […]