# عنوان
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/18
‌مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹، مجلس شورای اسلامی ماده ۱- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: ‌الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن […]
قانون منع تصدی بیش از یک شغل
تاریخ انتشار: 1398/04/18
‌مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱، مجلس شورای اسلامی ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. ‌تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند. تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف […]